Kerstin Brätsch Piktogram

Kerstin Brätsch: Towards an Alphabet_ Dino Rorschach, 2022 © the artist, documenta und Museum Fridericianum gGmbH